RPH

CONTOH RPH


RPH1
Mata Pelajaran            : Matematik
Kelas                           : 3I
Tarikh                          : 8 Januari 2012
Masa                           : 8:15 – 9:15a.m.
Bilangan Murid            : 6 orang
Bidang Pelajaran         :Nombor Bulat Hingga 10 000
Objektif Pembelajaran:Menamakan sebarang nombor hingga 10 000.
Hasil Pembelajaran     : Di akhir sesi pembelajaran ini,murid dapat:
                                    1.Menama sebarang nombor 4 digit hingga 10 000.
                                    2.Menulis nombor 4 digit dalam bentuk angka.
                                    3.Menulis nombor 4 digit dalam bentuk perkataan.
Konsep                        :Menamakan nombor hingga 10 000.
Bahan                          :Papan kecil,kertas mahjong,lembaran kerja.
Pengetahuan Sedia Ada:Murid dapat menamakan nombor hongga 1000


Fasa
Isi kandungan
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/ Mencungkil Idea
5 minit
Gambar slaid yang menunjukkan bilangan bongkah yang berbeza.
Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal.
1.Apakah yang kamu lihat pada gambar slaid?
2.Cuba bilang berapakah bongkah yang kamu lihat.

Murid memberi respon.
Strategi/teknik
Penyoalan seluruh kelas
Penstrukturan idea
25 minit
Kad nombor 4 digit
1487
2395
Guru tunjukkan kad nombor dan membimbing murid untuk menamakannya
Murid menamakan nombor 4 digit selepas guru.
Strategi/teknik
Tunjuk cara
5074
3640
7509
9004
1.Guru meminta murid menamakan nombor yang dipamerkan.
2.Meminta murid menyatakan cara menama nombor yang tepat.

1.Murid menamakan nombor yang mempunyai digit”0”.
2.Murid menyatakan cara menamakan nombor yang tepat dan memberi contoh yang lain.
Strategi/teknik
Inkuiri

Nilai moral
Keberanian
Kad perkataan
Guru tunjukkan kad perkataan dan minta murid menulis semula nombor dalam bentuk angka.
Murid berbincang dalam kumpulan.
Murid menulis hasil perbincangan pada papan kecil yang disediakan.
Strategi/teknik
Perbincanagan dalam kumpulan.

Nilai moral
Bekerjasama
Aplikasi idea
15 minit
Tuliskan nombor dalam bentuk angka dan perkataan
1.Guru memberi arahan kepada murid untuk membentuk dua kumpulan.
2.Guru mengedarkan kertas mahjong kepada murud.
3.Guru membimbing untuk memperolehi jawapan yang betul.
1.Murid dari kumpulan A menulis nombor dalam bentuk angka pada kertas mahjong dan serahkan kepada kumpulan B.
2.Murid dari kumpulan B pula menulis nombor dalam bentuk perkataan.
Strategi/teknik
Perbincanagan dalam kumpulan.
Penyiasatan lanjut
12 minit
Lembaran kerja
Rujuk Lampiran 1
1.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid dan memberi penerangan.
2.Guru bincang hasil kerja murid untuk mengkaji perubahan idea murid.
Murid menjawab lembaran kerja yang diberi oleh guru.
Nilai moral
Berdikari
Penutup
3 minit
Lagu “10 budak hitam”
Guru memainkan lagu..
Murid menyanyi bersama-sama.
RPH2
Mata Pelajaran            : Matematik
Kelas                           : 3I
Tarikh                          : 10 Januari 2012
Masa                           : 9:15 – 10:15a.m.
Bilangan Murid            : 6 orang
Bidang Pelajaran         :Nombor Bulat Hingga 10 000
Objektif Pembelajaran:Menamakan sebarang nombor hingga 10 000.
Hasil Pembelajaran     : Di akhir sesi pembelajaran ini,murid dapat:
                                    1.Menentukan nilai tempat sebarang nombor 4 digit hingga 10 000.
                                   2.Menentukan nilai digit sebarang nombor 4 digit hingga 10 0 00.
Konsep                        :Menentukan nilai tempat dan nilai digit.
Bahan                          :Abakus ,lembaran kerja.
Pengetahuan Sedia Ada:Murid dapat menyatakan nilai tempat ratus,puluh dan sa.

Fasa
Isi kandungan
Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
 Mencungkil idea
5 minit
Nilai nombor tiga digit yang ditunjukkan pada abakus.
1.Guru tunjukkan abakus.
2.Guru mengingatkan murid tentang nilai tempat ratus,puluh dan sa.
Murid nyatakan nilai yang ditunjukkan pada abakus.
Strategi/teknik
Pengajaran berpusatkan guru
Penstrukturan idea
25 minit
Menentukan nilai tempat dan nilai digit.


4862
 4 –ribu(4000)
8 – ratus(800)
6 – puluh(60)
2 – sa (6)

  3566
 

  2134
 
1.Guru tunjukkan satu nombor 4 digit dan jelaskan nombor  ini mempunyai nilai tempat ribu.
2. Paparkan kepada murid beberapa nombor 4 digit.
3. Minta murid menentukan nilai tempat bagi nombor yang dipaparkan.

1.Murid membentuk kumpulan dan berbincang.
2.Murid menyatakan nilai tempat setiap digit sebarang nombor .

Strategi/teknik
Perbincangan dalam kumpulan

8453
6942
4505
6881
 Guru minta murid nyatakan nilai yang diwakili digit yang bergaris.

Murid memberi respon terhadap permintaan guru.
Strategi/teknik
Penyoalan seluruh kelas
Aplikasi idea
15 minit
Mencerakinkan nombor 4 digit.
Guru menjelaskan nombor boleh dicerakinkan berdasarkan nilai tempat atau nilai digit.


Murid mencerakinkan nombor yang dipaparkan oleh guru pada papan tulis.

Penyiasatan lanjut
10 minit
Lembaran kerja
Rujuk Lampiran 2
Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
Murid menjawab lembaran kerja yang diberi oleh guru.
Nilai moral
Berdikari
Penutup
5 minit
Pertandingan kuiz.
Guru mengemukakan soalan kuiz.
Guru menerapkan nilai moral kepada murid.
Murid duduk dalam kumpulan.
Murid menjawab soalan kuiz yang dikemukakan oleh guru.

Nilai moral
Hormat-menghormatiRPH3

Mata Pelajaran
: Matematik
Kelas
: 4I
Tarikh
:15 April 2012
Masa
: 8:15 – 9:15a.m.
Bilangan Murid
: 10 orang
Tajuk
: Nombor Bulat
Bidang Pelajaran
: Bahagi dengan hasil bahagi sehingga 100 000
Objektif Pembelajaran
: Membahagi sebarang nombor kurang daripada
  100 000 dengan nombor dua digit.
Hasil Pembelajaran
: Di akhir sesi pembelajaran ini,murid dapat
i)             Membahagi nombor lima digit dengan nombor
      dua digit.
Perbendaharaan Kata
: bahagi, nombor yang dibahagi, hasil bahagi,  
  pembahagi, bentuk lazim
Konsep
:Bahagi ialah pengongsian sama rata atau  
 pengumpulan. 
 Bahagi ialah songsangan operasi darab.
Pengetahuan Sedia Ada
: Murid dapat membahagi sebarang nombor lima digit
  dengan nombor satu digit.
Kemahiran Berfikir
: membuat anggaran, cuba jaya, menjana idea
Bahan
: Gula-gula, pinggan,kad tugasan, lembaran kerja
Nilai Murni
: bekerjasama,,berhati-hati, adil

Fasa
Isi kandungan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran
Catatan
Permulaan

±3 minit
Membahagikan gula-gula secara sama rata , menjadikan 14 biji gula-gula dalam satu pinggan.
1.Guru sediakan 56 biji gula-
gula  dan beberapa biji  
pinggan.
2.Murid diminta masukkan 14  
biji gula-gula ke dalam  
pinggan yang disediakan.
3.Guru mengemukakan
   soalan.
- Berapakah pinggan yang
  berisi 14 biji gula-gula?
4. Murid menjawab soalan.
5.Guru kaitkan aktiviti
   tersebut dengan topik  
   pembelajaran.KBKK:
Menjana idea

Nilai
Adil
Penstrukturan idea

±18 minit
Menukarkan ayat Matematik ke dalam bentuk lazim dan mencari hasil bahagi.
23475÷15=1565
18342÷18=1019
26752÷32=836

1.Murid menulis ayat  
   Matematik berdasarkan  
   situasi di atas.
        56 ÷ 14 = 4

2.Guru membimbing murid 
   melakukan operasi  bahagi  
   dalam bentuk lazim.

3.Ulang aktiviti dengan contoh
yang lain.

KBKK
Membuat anggaran
Cuba jaya

Membahagi nombor lima digit dengan nombor dua digit.
Murid melakukan operasi bahagi  dalam bentuk lazim di papan hitam.

Aplikasi idea

±6 minit
Semasa aktiviti kumpulan,murid-murid diingatkan supaya:
Bekerjasama
Berbincang dengan suara yang perlahan.
Setiap ahli kumpulan perlu melibatkan diri dalam aktiviti.

Stesen pertama:
35216÷16=2201
Stesen kedua:
52824÷24=2201
Stesen ketiga:
17085÷28=201

1.Murid dibahagi kepada tiga 
   kumpulan.Setiap kumpulan 
   diberi kad tugasan untuk
   diselesaikan.
2.Tiga pusingan disediakan 
berdasarkan aktiviti bahagi.

3.Murid menyelesai soalan 
   operasi bahagi dan menulis 
   jawapan di papan hitam.
4.Semak jawapan bersama-
   sama.
KBKK
Membuat anggaran
Cuba jayaNilai
Bekerjasama

Penyiasatan lanjut

±3 minit
Lembaran kerja
1.Guru edarkan lembaran
    kerja dan memberi arahan.
2. Murid diminta selesaikan 
tugasan yang  diberi 
sebagai kerja rumah.

KBKK
Cuba jaya

Nilai
Berhati-hati


RPH4Mata Pelajaran: Matematik


Kelas: 3 Genius

Masa: 8:45 – 9:45 (60 minit)

Bilanganmurid: 35 orang

Bidang: NombordanOperasi

Tajuk: Wang

Standard Kandungan: Muriddibimbinguntuk:
9.2 Menambahnilaiwang.

Standard Pembelajaran: Muridberupayauntuk:
(i) menambahduanilaiwang yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) ringgitdansen,
danjumlahnyatidakmelebihi RM1000.

Objektif: Padaakhirpembelajaranmuriddapatmenambahduanilaiwang yang melibatkan
ringgit, ringgit dansendanjumlahnyatidakmelebihi RM1000.

Aktiviti1
            a)  Muridmembuatpemerhatianterhadapnilaiwang yang ditunjukkan.
            b) Muridmenyatakanjumlahwang yang ditunjukkan.
            c)  Muridmenceritakanpengalamanhariandalamperbelanjaanwang.

Aktiviti 2

             a)Muriddibahagikankepada 7 kumpulan.Setiapkumpulandiberikanbeberapa                      kepingkadimbasan.
             b)Muridmenyebutjumlahwangberdasarkankadimbasan yang dipegangoleh
            rakanmereka.
             c)Muridmemberikanjawapanmengikutkumpulanmasing-masing.

Aktiviti 3

a)    Muridmenyebutobjek yang mempunyai tag harga yang ditunjukkanoleh guru.
b)    Muridmenyatakanjumlahhargabagiduabarang yang ditunjukkan.
             c)Muridmenyebutayatmatematiktambahnilaiwangbagiduabarang.
             d)Muridmenulisayatmatematikuntukmenunjukkanoperasi yang terlibat.
            Contoh:
                   RM299.90 + RM149.90 = RM449.80
             e)  Muridmenulisoperasitambahduanilaiwangdalambentuklazim.

Aktiviti 4

             a)Muridmenjalankanaktivitijualbelibarang.
             b) Muridmenjawabsoalandalaminstrumen standard prestasi.(B3D1E7)

EMK :Keusahawanan, Nilaimurni - kerjasama
Bahan Bantu Belajar :Kadgambar, Kadnilaiwang, Wang kertasdansyiling.
Penilaian P&P :  B3D1E7 – Dijalankansecaralisandanbertulis.

RPH 5

Mata Pelajaran                        : Matematik
Tahun                                      : 3 Arif
Tema / Tajuk                           : Sukatan dan Geometri / Ruang
Masa                                       : 8:15 – 9:15 pagi
Standard Kandungan              : Mengenal bentuk dua dimensi
Standard Pembelajaran          : Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon 
                                                  sekata : pentagon, hektagon, heptagon dan oktagon.
Objektif Pembelajaran            : Murid dapat mengenal dan menamakan bentuk separuh
                                                  bulatan dan bentuk poligon  sekata : pentagon, hektagon,
                                                  heptagon dan oktagon.
Aktiviti 1 (Persediaan) :
1.    Seorang murid diminta memotong kek berbentuk bulat kepada dua bahagian sama saiz dengan bantuan guru.(EK 1 - 1.1, 1.2; EK 2 - 2.2, EK  3 - 3.2)
2.    Murid menyatakan bentuk kek selepas dipotong.
3.    Murid dibimbing oleh guru untuk menyebut bentuk kek selepas dipotong ialah separuh bulatan.
Aktiviti 2 (Imaginasi) :
1.    Murid ditunjukkan bentuk separuh bulatan, pentagon, hektagon, heptagon dan oktagon oleh guru dengan menggunakan slaid.
2.    Murid mengikut guru menyebut nama bentuk-bentuk yang ditunjukkan tadi.
Aktiviti 3 (Perkembangan)  ;
1.    Setiap murid diberikan satu bentuk poligon dan diminta membentuk kumpulan berdasarkan bentuk poligon yang sama. (EK 1 - 1.4)
2.    Murid diarahkan oleh guru untuk menulis nama poligon mengikut kumpulan masing-masing.
Aktiviti 4 (Tindakan) :
1.    Murid diminta melengkapkan lembaran kerja. (EK 1 – 1.1, 1.4, 1.6)

EMK                      : Keusahawanan, kreatif dan inovatif
BBB                       : Kad gambar poligon, model poligon, lembaran kerja, papan putih,  
                                slaid.
Penilaian P&P       : B1D7E1- Pentaksiran dilakukan semasa p&p secara bertulis.
Refleksi                 : 

No comments:

Post a Comment